real estate menu left
real estate menu right

 

ชื่อสินค้า : โพลิเมอร์สังเคราะห์ ( Polymer Synthetic Resin )

 

ชื่อทางการค้า : เคมโรด ( Chemroad )

 

ลักษณะทั่วไป

Chemroad เป็นโพลิเมอร์ และมีองค์ประกอบของสารลดน้ำ เหมาะกับการใช้งาน ผสมกับปูนซีเมนต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้มีคุณสมบัติความแข็งคล้ายคอนกรีต Polymer ทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างเม็ดดินใน Soil - cement & film former เชื่อมประสาน ( binder ) และเป็นสารหน่วงการใช้น้ำ(water retention agent) และมี Acrylic Resin ทำหน้าที่เป็นสารเชื่อมประสาน ( binder ) และช่วยยึดเกาะ ( bonding ) เมื่อ Chemroad
ผสมกับดิน - ซีเมนต์แล้วสามารถปรับปรุงและป้องกันความพรุนช่วยยึดเกาะการซึม ผ่านของน้ำ ( water penetration ) และการเพิ่มความต้านทานการแตกของดิน – ซีเมนต์ (fracture toughness )

 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : เป็นของเหลวสีขาวขุ่น

 

คุณสมบัติโดยทั่วไป

Chemroad เป็นสารผสมดินซีเมนต์ ( Soil – cement ) โดยนักวิทยาศาสตร์วิศวเคมี และวิศวกรด้านปฐพี ชาวอเมริกัน มีความชำนาญด้านเคมีโพลิเมอร์ และด้านปฐพี จึงทำการวิจัย วิเคราะห์ และคิดค้นสารผสมดินซีเมนต์ Chemroad Polymer ขึ้นมาเพื่อใช้ผสมกับดินซีเมนต์ ทำเป็นถนนปลอดฝุ่น โดยเฉพาะประเทศอเมริกา มีการใช้มากว่า 30 ปี และประเทศในแถบยุโรป ซึ่งมีสภาพดิน ฟ้า อากาศ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะใช้สารผสม Chemroad ผสมลงในดินซีเมนต์ เป็นถนนไร้ฝุ่น ลดการแตกร้าวของถนน ทึบน้ำ ป้องกันการซึมผ่านน้ำใต้ถนน เพิ่มความยืดหยุ่น ของถนน ทำให้ถนนแข็งแรง มีความคงทน รับน้ำหนักได้ดี

 

สำหรับในประเทศไทยเหมาะใช้ทำเป็นถนนไร้ฝุ่น โดยเฉพาะถนนดินลูกรัง จังหวัดในแถบอีสาน ที่มีดินลูกรังเป็นวัสดุท้องถิ่น ไม่ต้องนำวัสดุที่อื่นเข้ามา เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย Chemroad เป็นสารผสมที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดเมื่อผสมกับดินซีเมนต์แล้วจะฟอร์มรูปโพลิเมอร์ เป็นแผ่นฟิล์มบางๆ ทำหน้าที่เคลือบผิวระหว่างเม็ดดิน เคลือบผิวมวลวัสดุต่างๆ และอุดช่องว่างระหว่างมวลวัสดุทำให้เกิดการเกาะยึด และแน่นจากการบดอัด ทำให้ถนนซีเมนต์มีความแข็งแรง แ ละยืดหยุ่น ทึบน้ำให้กำลังอัด เพิ่มความแข็ง (Unconfined compressive strength) สูงขึ้น ตัวโพลิเมอร์ยังทำหน้าที่เป็นน้ำยาบ่มไปในตัว โดยไม่ต้องใช้น้ำยาบ่ม จึงช่วยให้การทำปฏิกริยาการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ (Hydration) สมบูรณ์ ทำให้ถนนมีโครงสร้างแข็งแรง ได้มาตรฐานตามแบบกำหนด

 

Chemroad เป็นสารผสมโพลิเมอร์ ไม่มีอันตรายต่อผิวหนังมนุษย์ และไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมตามข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติ

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Chemroad ได้พัฒนาเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ โดยมีข้อมูลอ้างอิงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ข้อกำหนดของสหประชาชาติ : ไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์ทำลายสิ่งแวดล้อม
ระดับความอันตรายของสินค้า : ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ความเสี่ยงของวัตถุดิบ : ไม่มี
HAZCHEM CODE : ไม่มี
ความเป็นพิษ : ไม่เป็นพิษต่อการทำงานและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
การเก็บรักษาและขนส่ง : ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทั้งทางรถไฟและรถยนต์
โอกาสของการเกิดไฟและระเบิด : ไม่เสี่ยงต่อการระเบิดและไม่มีคุณสมบัติในการติดไฟ

 

การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน

ควรเก็บไว้ในที่แห้งและที่ร่ม เก็บไว้ได้นาน 24 เดือน (ในภาชนะปิด )

 

 

 

 Copyright © 2009-2022 All Rights Reserved Chemroad.com
J Smith Holding Co.,Ltd. 301/344 Prachachuen 12 Yak 1-2-35 Thongsonghong Laksi, Bangkok 10210 Thailand
Tel. 02-589-9586, (66)81-633-2992, (66)86-633-2992